ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene huurvoorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Wanneer in deze overeenkomst de onderstaande termen worden gebruikt, hebben ze de volgende betekenis:

de Verhuurder‘: Deze term verwijst naar de firma TIBBLOC, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0778.742.130, met maatschappelijke zetel aan de Louizalaan 486/5 te 1050 Brussel.

de Huurder‘: Deze term verwijst naar de rechtspersoon aan wie de Verhuurder het materieel verhuurt uit hoofde van deze overeenkomst. De identiteit en de persoonsgegevens van de Huurder worden in de Offerte vermeld.

de Partijen‘: Deze term verwijst naar de partijen van deze overeenkomst, namelijk de Verhuurder en de Huurder.

de Overeenkomst‘: Deze term verwijst naar de Offerte en deze Algemene Huurvoorwaarden alsook, eventueel, naar de bijzondere voorwaarden. Deze documenten regelen de contractuele relatie tussen de Verhuurder en de Huurder en vormen samen de overeenkomst.

Materieel‘: Deze term verwijst naar de uitrusting waarvan de Verhuurder eigenaar is en die aan de Huurder wordt verhuurd uit hoofde van deze overeenkomst. Het materieel, evenals de eventuele accessoires die aan de Huurder worden verhuurd, worden uitvoerig beschreven in de Offerte.

ARTIKEL 2 – DOEL VAN DE OVEREENKOMST

[1] Deze Overeenkomst is van toepassing op elke huur van Materieel door de Huurder bij de Verhuurder. Ze beschrijft onder welke voorwaarden de Verhuurder zich ertoe verbindt het Materieel te verhuren aan de Huurder, die aanvaardt.

De Partijen bevestigen dat hun definitieve afspraken volledig zijn opgenomen in de voorwaarden van de Overeenkomst, die alle voorgaande besprekingen, voorstellen of akkoorden, mondeling of schriftelijk, vervangt.

De specifieke huurvoorwaarden worden beschreven in de Offerte. Dat geldt meer bepaald voor de aard en de kenmerken van het verhuurde Materieel, de looptijd van de Overeenkomst en de begindatum van de huur, alsook de huurprijs en de betalingswijze.

Deze Algemene Huurvoorwaarden hebben voorrang op eventuele bijkomende of strijdige bepalingen in de documenten van de Huurder, met name zijn eigen (raam)overeenkomsten of algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 –VERKLARINGEN VAN DE HUURDER EN DE VERHUURDER

[1] De Huurder verklaart alle voorafgaande aangiften te hebben ingediend en/of over alle vereiste administratieve toelatingen te beschikken voor de exploitatie, de installatie en de werking van het gehuurde Materieel.

De Verhuurder verklaart dat het Materieel in overeenstemming is met de wetgeving die van toepassing is bij de ondertekening van de Overeenkomst.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Op basis van de door de Huurder geformuleerde behoeften stelt de Verhuurder een Offerte op. Tenzij anders wordt vermeld, is de Offerte 1 maand geldig vanaf de datum van afgifte.

De Verhuurder is alleen gebonden wanneer de Huurder de Offerte schriftelijk heeft aanvaard. Door de Offerte te ondertekenen, erkent de Huurder kennis te hebben genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden, die hem vooraf door de Verhuurder zijn toegezonden, en ze te aanvaarden.

Bij de totstandkoming van de Overeenkomst bezorgt de Verhuurder de Huurder ook een handleiding met instructies voor de service en het onderhoud van het Materieel waaraan de Huurder zich dient te houden.

Wanneer de Huurder een huur annuleert vóór de in de Offerte aangegeven datum van terbeschikkingstelling van het Materieel, factureert de Verhuurder een forfaitaire vergoeding van 30% van het totaalbedrag van de aanvaarde Offerte.

ARTIKEL 5 – VERVOER – LEVERING – LOSSEN

5.1. – Vervoer

Tenzij anders vermeld in de Offerte, zorgt de Verhuurder voor het vervoer van het Materieel. De vervoerskosten worden dan in de Offerte vermeld.

Als de Huurder instaat voor het vervoer, zijn de vervoerskosten volledig voor rekening van de Huurder en kan de Verhuurder afhandelingskosten in rekening brengen aan de Huurder.  De Huurder verbindt zich ertoe over alle nodige verzekeringen te beschikken (voor minimaal de waarde van het betrokken Materieel) voor het vervoer en het laden en lossen van het Materieel, die volledig onder zijn verantwoordelijkheid gebeuren. De Huurder verbindt zich er bovendien toe de regels van het vak toe te passen wat het vervoer en het laden en lossen betreft (bv. Hijsplannen).

5.2. – Levering

De leveringsplaats van het Materieel wordt in de Offerte vermeld.

De leveringsdatum wordt in de Offerte vermeld.

De Verhuurder verbindt zich ertoe het Materieel aan de Huurder te leveren in onberispelijke staat en voorzien van alle nodige documenten, met name de handleiding met de service- en onderhoudsinstructies voor het Materieel, de gebruikershandleiding van de eventuele onderdelen van het Materieel en de volledige technische documentatie. De documentatie moet altijd aanwezig zijn in de installaties van de Huurder. Als ze ontbreekt of verdwijnt tijdens de huurperiode, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om er een andere te vragen.

Tenzij het vervoer op verantwoordelijkheid van de Huurder plaatsvindt, is de Verhuurder aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het vervoer ontstaat. In alle gevallen zijn de vergunningsaanvragen voor het lossen en de bijbehorende kosten, met name voor parkeertoelatingen, voor rekening van de Huurder.

De Huurder is verplicht de Verhuurder in het bezit te stellen van alle veiligheidsvoorschriften en/of toegangsinstructies die de Verhuurder moet volgen voor de levering.

De Verhuurder is aansprakelijk voor schade aan de installaties en werken. De Huurder daarentegen is als enige aansprakelijk voor alle schade aan niet-zichtbare installaties en/of werken (nutsvoorzieningen, leidingen, ondergrondse kabels enz.).

De Huurder is bovendien verplicht zijn personeel in te lichten over de levering die de Verhuurder voor hem zal uitvoeren en het traject van het Materieel tot de geplande leveringsplaats.

Als de levering niet mogelijk is en/of vertraging oploopt door toedoen van de Huurder, moet die de Verhuurder een schadevergoeding betalen voor de periode van de aanvankelijk geplande tot de werkelijke leveringsdatum. Het bedrag van die schadevergoeding stemt overeen met 100% van de totale huurprijs die in de Offerte is vastgesteld. De Huurder moet ook de extra vervoerskosten betalen die de Verhuurder maakt.

De Huurder is op de leveringsplaats aanwezig om het Materieel in ontvangst te nemen en ondertekent de leveringsbon.

Als bij de levering van het Materieel schade wordt vastgesteld, moet de Huurder bij de transporteur het nodige voorbehoud maken en dit onmiddellijk aan de Verhuurder melden opdat laatstgenoemden de nodige maatregelen kunnen nemen bij hun respectieve verzekeringsmaatschappijen.

5.3. Lossen van het materieel

Tenzij anders wordt vermeld in de Offerte of tenzij de Huurder het vervoer op zich neemt, zorgt de Verhuurder voor het lossen van het Materieel. Als het Materieel niet kan worden gelost op de geplande locatie voor de installatie, stelt de Huurder al het materieel of de voertuigen ter beschikking om het Materieel naar de geplande locatie te brengen.

Tijdens de periode van het lossen is de met die werkzaamheden belaste Partij aansprakelijk voor eventuele schade die in deze periode ontstaat.

ARTIKEL 6 – INSTALLATIE VAN HET MATERIEEL – AANSLUITING – INDIENSTSTELLING – VASTSTELLING

De installatie-, montage- en demontagewerkzaamheden gebeuren overeenkomstig de instructies en op verantwoordelijkheid van de Huurder. Het optreden van het personeel van de Verhuurder is dus beperkt en kan in geen geval tot gevolg hebben dat de aansprakelijkheid van de Huurder wordt verminderd, met name op het vlak van de veiligheid.

6.1. Installatie van het Materieel

De Huurder is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de voor de installatie van het Materieel geplande locatie en met name van de bodem. Als de locatie wegens haar ligging, toestand en/of samenstelling (bv. helling enz.) niet geschikt is, verbindt de Huurder zich ertoe de nodige werken (installatie van funderingen, planken enz.) uit te voeren om de installatie van het Materieel mogelijk te maken. Die werken moeten vóór de levering van het Materieel worden uitgevoerd. De Verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om te leveren en/of vertraging bij de levering als gevolg van de niet-nakoming van de voormelde verplichtingen;

De Verhuurder installeert het Materieel. De installatiekosten zijn volledig voor rekening van de Huurder en worden in de Offerte vermeld.

De Huurder zorgt voor alle uitrustingen (hefinrichting, laad- en losinrichting, kranen enz.) die nodig zijn voor de installatie, waarvan de kostprijs in de Offerte wordt vermeld.

Behoudens een fout van de Huurder is de Verhuurder tijdens de installatieperiode aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van de bijbehorende werkzaamheden.

6.2. Elektriciteitsaansluiting

Tenzij anders wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden of de Offerte, voert de Huurder op eigen verantwoordelijkheid de elektrische aansluiting van het Materieel op de site uit.

6.3. Indienststelling van het Materieel

De Verhuurder stelt het Materieel in dienst en de Huurder ondertekent een werkbon voor de indienststelling.

Bij een indienststelling van het Materieel door de Huurder is de Huurder als enige aansprakelijk voor eventuele schade of werkingsstoringen als gevolg daarvan en moet hij die zo snel mogelijk aan de Verhuurder melden. Na de indienststelling wordt de werkbon voor de indienststelling ondertekend teruggestuurd door de Huurder. Als de werkbon voor de indienststelling niet binnen 8 dagen na de indienststelling wordt ontvangen, wordt het Materieel geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door de Huurder.

Na de installatie en indienststelling van het Materieel wordt het Materieel geacht in perfect werkende staat te zijn, tenzij een van de Partijen voorbehoud heeft gemaakt, op de werkbon voor de indienststelling voor de Verhuurder of per brief binnen 24 uur voor de Huurder.

ARTIKEL 7 – GEBRUIK VAN HET MATERIEEL

7.1 De Huurder verbindt zich ertoe:

 • zorg te dragen voor het Materieel;
 • het niet te wijzigen;
 • het Materieel niet zonder de voorafgaande toestemming van de Verhuurder te verplaatsen van de locatie waar het werd geleverd en geïnstalleerd. Het verplaatsen van het Materieel binnen de locatie waar het werd geleverd, gebeurt op kosten en op volledige verantwoordelijkheid van de Huurder;
 • het Materieel niet te verankeren, zodat het zijn verplaatsbare karakter behoudt;
 • in geval van , het juiste type brandstof en van goede kwaliteit te gebruiken voor het Materieel en de goede werking ervan te controleren;
 • eventueel het aangewezen elektrische vermogen voor de voeding van het Materieel mee te delen;
 • alle aanbevelingen en gebruiksinstructies van de fabrikant en de Verhuurder met betrekking tot het Materieel in acht te nemen, meer bepaald erop toe te zien dat het Materieel niet wordt overbelast, d.w.z. dat de nominale capaciteiten niet worden overschreden;
 • de nodige periodieke controles en service- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die in de technische handleidingen van het Materieel worden voorgeschreven;
 • de gehuurde installaties te exploiteren of ze te laten exploiteren door bekwaam personeel;
 • een waterkwaliteit te gebruiken die wordt gedefinieerd in de technische voorschriften van de fabrikant;
 • geen abnormaal gebruik te maken van het Materieel;
 • alle geldende voorschriften na te leven, en met name de geldende veiligheidsnormen;
 • de aangifte- of vergunningsdossiers als exploitant in te dienen bij de bevoegde instellingen;
 • eventuele storingen onmiddellijk aan de Verhuurder te melden en het Materieel niet te laten functioneren als het defect, beschadigd of gevaarlijk is geworden;
 • het Materieel niet onder te verhuren of uit te lenen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder.

De Huurder betaalt als enige alle bestaande of toekomstige kosten, taksen of belastingen van welke aard ook met betrekking tot de huur, het gebruik of de werking van het Materieel, met uitzondering van die welke wettelijk ten laste van de Verhuurder zijn.

7.2. Op voorwaarde dat de Verhuurder 24 uur vooraf zijn komst aankondigt, verbindt de Huurder zich ertoe de Verhuurder tijdens de werkuren toegang te geven tot het Materieel, om de staat ervan te controleren en na te gaan of de Huurder zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst nakomt.

Het Materieel blijft tijdens de volledige looptijd van de Overeenkomst eigendom van de Verhuurder. Alle onderdelen blijven eigendom van de Verhuurder, ongeacht ze al dan niet aan de Huurder werden gefactureerd of door de Huurder werden vervangen.

De Huurder geeft op het Materieel duidelijk aan dat het eigendom is van de Verhuurder en die aanduiding moet tot het einde van de looptijd van de Overeenkomst zichtbaar blijven.

ARTIKEL 8 – SERVICE, ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN HET MATERIEEL

8.1. – Service en onderhoud

8.1.1 Verplichtingen van de Huurder

Behoudens bijzondere bepalingen is de Huurder verantwoordelijk voor de service, het onderhoud en de exploitatie van het Materieel.

De Huurder verbindt zich ertoe regelmatig het onderhoud van het Materieel te laten uitvoeren door deskundig en bevoegd personeel. Daarbij moeten de voorschriften van de fabrikant worden gevolgd.

In het kader van het onderhoud heeft de Huurder onder meer de volgende verplichtingen:

 • ervoor zorgen dat het Materieel wordt hersteld bij storingen, breuk of defecten als gevolg van abnormaal gebruik, nalatigheid of een ongeval;
 • toezien op de goede werking van het Materieel en de diverse controles uitvoeren die in de technische handleidingen worden voorgeschreven;
 • ervoor zorgen dat slijtageonderdelen worden vervangen;
 • alle controles uitvoeren die worden voorgeschreven door de Verhuurder, de fabrikant en de geldende regelgeving;
 • veiligheidstests uitvoeren;
 • het Materieel beschermen tegen weersomstandigheden zoals vorst en sneeuw, brand enz.

Als de Huurder onderdelen van het Materieel vervangt of laat vervangen, moeten identiek dezelfde onderdelen worden gebruikt. Zoniet zal de latere vervanging van deze onderdelen in de werkplaats van de Verhuurder worden gefactureerd.

De Huurder is aansprakelijk voor alle werkzaamheden aan het Materieel die niet zijn uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst en/of van elk ander document dat de Verhuurder aan de Huurder heeft gegeven. Hij vergoedt de Verhuurder voor alle schade die hiervan het gevolg is.

De Huurder verbindt zich ertoe de Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen van uitgevoerde werkzaamheden en hem een gedetailleerd werkverslag te bezorgen.

8.1.2 – Intekening door de Huurder op een service- en onderhoudsoptie en op voorraden van operationele reserveonderdelen bij de Verhuurder.

De Verhuurder kan de Huurder voorstellen om in te tekenen op een service- en onderhoudsoptie en/of op voorraden van operationele reserveonderdelen.

Als de Huurder de service- en onderhoudsoptie neemt, kan hij kiezen tussen meerdere interventieniveaus van de Verhuurder. De gekozen service- en onderhoudsoptie wordt vermeld in de Offerte en op het informatieblad.

De Offerte vermeldt het bedrag dat de Verhuurder factureert voor de door de Huurder gekozen service- en onderhoudsoptie en/of voorraden van operationele reserveonderdelen.

8.2. Herstelling van het Materieel

8.2.1 De Huurder verbindt zich ertoe de Verhuurder uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk op de hoogte te brengen van een eventueel defect of incident met betrekking tot het Materieel.

Wanneer het defect of incident voortvloeit uit het normale gebruik van het Materieel of te wijten is aan de slechte staat of een verborgen gebrek, herstelt de Verhuurder het Materieel op zijn kosten. Als het Materieel door deze interventie meer dan twee dagen niet inzetbaar is, verbindt de Verhuurder zich ertoe de vermoedelijke duur van de onbruikbaarheid mee te delen aan de Huurder. Eventueel kan vervangingsmaterieel ter beschikking van de Huurder worden gesteld. Als er geen vervangingsmaterieel beschikbaar is voor de Huurder, wordt de Overeenkomst opgeschort voor de betaling van huur, naar evenredigheid van de periode waarin het Materieel onbeschikbaar is.

Wanneer het defect of incident voortvloeit uit abnormaal gebruik of niet-exploitatie door de Huurder, zijn de herstellingskosten voor rekening van de Huurder.

De Verhuurder herstelt het Materieel zo snel mogelijk en factureert de herstelling aan de Huurder.

Tijdens die periode wordt de Overeenkomst niet opgeschort. Eventueel kan vervangingsmaterieel aan de Huurder worden verhuurd op basis van een nieuwe offerte die de oorspronkelijke offerte niet vervangt.

8.2.2. De Huurder verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de technici die de Verhuurder ter plaatse stuurt, toegang krijgen tot de locatie en in de beste omstandigheden kunnen werken. De voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de omgeving waarin de technici van de Verhuurder moeten werken, zijn de verantwoordelijkheid van de Huurder en vallen onder zijn uitsluitende bevoegdheid.

Als de technicus van de Verhuurder zich geen toegang kan verschaffen tot de locatie of het Materieel, wordt de wachttijd aan de Huurder gefactureerd.

De terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en eventuele laad- en losmachines is ten laste van de Huurder.

ARTIKEL 9 – TERUGGAVE – DEMONTAGE – LADEN

9.1. – Teruggave van het Materieel

9.1.1. Wanneer de Overeenkomst om welke reden ook eindigt, stelt de Huurder het Materieel onmiddellijk op een gemakkelijk toegankelijke plaats ter beschikking van de Verhuurder.

De Huurder verbindt zich ertoe het Materieel in perfect werkende staat en volledig terug te geven, met alle bestanddelen, documenten en handleidingen die door de Verhuurder waren afgeleverd.

Het Materieel moet in normale slijtagetoestand en schoon zijn.

In de omstandigheden waarvan sprake is in artikel 12 van deze Algemene Huurvoorwaarden, is de Huurder ten aanzien van de Verhuurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging of aantasting van het Materieel tijdens de huurperiode.

Bij de ophaling voert de Verhuurder in aanwezigheid van de Huurder een visuele controle van het Materieel uit. Bij de terugkeer in de werkplaats van de Verhuurder wordt bovendien een volledige inventaris opgemaakt.

Bij abnormale aantasting of slijtage zijn alle kosten om het Materieel in de oorspronkelijke staat te herstellen, ten laste van de Huurder. De Verhuurder bezorgt dan een verslag van de onregelmatigheden aan de Huurder, die 24 uur heeft om het te betwisten als hij niet akkoord gaat.

9.2 – Demontage en laden van het Materieel

De Verhuurder staat in voor het demonteren en laden van het Materieel nadat hij 5 dagen vooraf op de hoogte werd gebracht van de exacte datum voor de uitvoering van dit werk.

De demontagekosten zijn volledig voor rekening van de Huurder en worden in de Offerte vermeld.

De vergunningsaanvragen voor de laadwerkzaamheden zijn ten laste van de Huurder.

Wanneer de huur een brandstoftank omvat die niet ADR-gekeurd is, moet de Huurder de brandstof eruit pompen en de tank ontluchten, zodat de tank kan worden teruggebracht. De Huurder kan deze werkzaamheden ook door de Verhuurder laten uitvoeren. In dat geval wordt de prijs hiervoor in de Offerte vermeld.

De Huurder is verplicht de Verhuurder in het bezit te stellen van alle veiligheidsvoorschriften en/of toegangsinstructies die laatstgenoemde in acht moet nemen om zich toegang te verschaffen tot het Materieel en het op te laden.

ARTIKEL 10 – OMVANG VAN DE HUUR – DUUR VAN DE HUUR EN TERUGGAVETERMIJN

10.1. – Duur van de huur

De huur wordt aangegaan voor een bepaalde duur die niet korter kan zijn dan een kalenderweek.

Wanneer de Overeenkomst wordt gesloten, gaat ze in op de datum waarop het Materieel bij de Verhuurder vertrekt en eindigt ze op de datum die in de Offerte staat vermeld.

Wanneer de Huurder de Overeenkomst voor een bepaalde duur wenst te verlengen, moet hij de Verhuurder hiervan ten minste 8 kalenderdagen vooraf op de hoogte brengen. In voorkomend geval zal de Overeenkomst in onderling overleg worden verlengd.

10.2. – Termijn voor de teruggave van het Materieel

De Huurder licht de Verhuurder 5 werkdagen vóór de einddatum van de Overeenkomst schriftelijk in over de exacte datum van de demontage.

Als er vertraging is bij de teruggave van het Materieel, moet de Huurder de Verhuurder een schadevergoeding betalen gelijk aan twee keer het bedrag van de huurtermijn waarvan sprake is in artikel 11 van deze Algemene Huurvoorwaarden.

Als er meer dan twee maanden vertraging is bij de teruggave van het Materieel, kan de Verhuurder het Materieel bij de Huurder in rekening brengen tegen nieuwwaarde (aankoopprijs).

ARTIKEL 11 – HUURPRIJZEN EN PRIJZEN VAN OPTIONELE PRESTATIES

11.1. – Bedrag

Het bedrag voor de huur van het Materieel, de prijsherzieningen en de kosten van de optionele prestaties waarop de Huurder eventueel heeft ingetekend, worden in de Offerte vermeld. De toegepaste btw is de btw die van kracht is op de dag van het belastbare feit.

11.2. – Periode voor de betaling van de huurtermijnen

De periode voor de betaling van de huurtermijnen begint op de dag waarop het Materieel bij de Verhuurder vertrekt en eindigt op de datum van teruggave aan de Verhuurder.

11.3. – Betalingswijzen

Behoudens specifieke omstandigheden die in de Offerte staan vermeld, zijn de huur en de prijzen van de optionele prestaties waarop de Huurder eventueel heeft ingetekend, maandelijks betaalbaar na verlopen termijn. De eerste vervaldatum wordt vastgesteld op basis van de datum waarop het Materieel ter beschikking van de Huurder wordt gesteld, en alle volgende vervaldatums stemmen overeen met de maandelijkse verjaardatums.

De betaling van de huur gebeurt met een bankoverschrijving of doorlopende opdracht.

Er wordt geen korting gegeven bij contante of vervroegde betaling van de huur ten opzichte van de datum die op de factuur wordt vermeld.

 11.4.- Boetes bij laattijdige betaling

Bij laattijdige betaling door de Huurder zijn boetes, gelijk aan een percentage van de door hem verschuldigde bedragen incl. btw, automatisch en van rechtswege door de Verhuurder verworven vanaf de dag na de datum waarop het factuurbedrag verschuldigd was. Dit zonder formaliteiten of voorafgaande ingebrekestelling en zonder afbreuk te doen aan eventuele andere vorderingen die de Verhuurder in dat verband kan instellen tegen de Huurder. Deze boetes voor laattijdige betaling worden berekend tegen het tarief bepaald door de wet van 2 augustus 2002 aangaande de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bij betalingsachterstand moet de Huurder de Verhuurder ook een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro betalen voor invorderingskosten. Als de door de Verhuurder gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire schadevergoeding, kan de Verhuurder een bijkomende schadevergoeding vorderen, met overlegging van bewijsstukken.

 11.5. Schadebeding

Als de Huurder een maand na de vervaldatum het volledige factuurbedrag nog niet heeft betaald, moet hij, bovenop de voormelde boetes voor laattijdige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een vergoeding gelijk aan 10% van het nog verschuldigde saldo incl. btw betalen aan de Verhuurder.

11.6. Herziening van de prijzen

De prijzen worden ieder jaar op de verjaardatum van de Overeenkomst herzien op basis van de volgende formule: Pr = P0 x (0,20 + 0,80 x loonindexeringspercentage van toepassing in paritair comité nr. 200 )

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER – VERZEKERINGEN – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER

12.1. Aansprakelijkheid van de Huurder

12.1.1. Tijdens de volledige huurperiode van het Materieel is de Huurder als enige aansprakelijk voor eventuele beschadiging of aantasting van het Materieel, van welke aard ook, die al dan niet onopzettelijk werd veroorzaakt.

De Huurder is ook als enige ten aanzien van de Verhuurder aansprakelijk voor verlies of diefstal van het Materieel.

In de gevallen die in dit artikel worden bedoeld, omvat de aansprakelijkheid van de Huurder meer bepaald:

 • de eventuele kosten voor de vervanging van het Materieel tegen nieuwwaarde;
 • de eventuele kosten voor het herstellen en in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het Materieel;
 • de eventuele kosten voor de huur van vervangingsmaterieel.

De Huurder is als enige aansprakelijk voor de eventuele niet-naleving van de geldende regelgeving.

12.1.2. Bij inbraak of diefstal van het Materieel verbindt de Huurder zich ertoe de Verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen, een klacht in te dienen bij de bevoegde instanties en zijn verzekeraar te verwittigen.

De Huurder moet de Verhuurder binnen twee werkdagen een bewijs van klachtneerlegging bezorgen.

12.2. – Verzekeringen

De Huurder is als enige verantwoordelijk voor het toezicht op, de bewaking en het gebruik van het Materieel. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade aan het Materieel (12.2.1) en/of door toedoen van het Materieel aan derden veroorzaakte schade (12.2.2).

12.2.1. Wat schade aan het Materieel betreft, verbindt de Huurder zich er tijdens de volledige looptijd van deze Overeenkomst toe gedekt te zijn door een verzekering bij een maatschappij die als solvabel bekendstaat, met overdracht van het voorrecht aan de Verhuurder. Deze verzekering dekt ten minste de risico’s breuk, schade, ongeval, brand, diefstal, vandalisme en waterschade voor de nieuwwaarde van het Materieel.

Voor de overhandiging van het Materieel en daarna op eenvoudig verzoek van de Verhuurder moet de Huurder bewijzen dat hij deze verzekeringen heeft afgesloten door overlegging van attesten van zijn verzekeringsmaatschappijen ter bevestiging van de onderschreven waarborgen, hun bedrag, hun geldigheidsduur en de door de verzekeringsmaatschappijen aangegane verbintenis om de schadevergoeding rechtstreeks aan de Verhuurder te betalen.

Als die attesten niet vóór de aflevering van het Materieel worden voorgelegd of als ze niet aan de voormelde voorwaarden voldoen, worden de kosten van de door de Verhuurder voorgestelde waarborg ‘machinebreuk’ automatisch als effectief beschouwd onder de voorwaarden die in de Offerte staan vermeld. Diefstal van kabels, klein materiaal, leidingen en buizen is uitgesloten van deze waarborg. Bijgevolg worden deze elementen in geval van schade tegen nieuwwaarde gefactureerd aan de Huurder.

In dat geval treedt de Verhuurder in de rechten van de Huurder ten aanzien van zijn verzekeringsmaatschappij.

12.2.2. Tijdens de volledige looptijd van deze Overeenkomst verbindt de Huurder zich er ook toe over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te beschikken bij een verzekeringsmaatschappij die als solvabel bekendstaat. Die verzekering dekt lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden, veroorzaakt als gevolg van het bezit en het gebruik van het Materieel.

12.3 Beperking van de aansprakelijkheid van de Verhuurder

 • Mocht de aansprakelijkheid van de Verhuurder kunnen worden ingeroepen voor rechtstreekse schade veroorzaakt door het Materieel, dan wordt die aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag van de huur die de Huurder tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan de Verhuurder moet betalen.

De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die de Huurder lijdt door toedoen van de Verhuurder of zijn Materieel, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, winstderving of verstoring van de planning.

ARTIKEL 13 – OPSCHORTING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

13.1 Incident als gevolg van normaal gebruik van het Materieel

13.1.1 De Huurder brengt de Verhuurder op de hoogte van elk incident dat het gevolg is van normaal gebruik en dat van invloed is op het genot van het Materieel. De Verhuurder neemt dan alle nodige maatregelen om het Materieel opnieuw in zijn oorspronkelijke staat te brengen. Dit leidt tot de opschorting van deze Overeenkomst gedurende de betreffende periode.

Als de opschorting langer dan een maand duurt en behoudens een door hem begane fout heeft de Huurder het recht om deze Overeenkomst op te zeggen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

13.2 Gevallen van overmacht

De Partijen komen overeen dat de verplichtingen van de Verhuurder of van de Huurder automatisch worden opgeschort en dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer zich een geval van overmacht voordoet krachtens de wetgeving en de rechtspraak.

De opschorting van de verplichtingen of de vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en verwijlinteresten of -boetes.

De Partij die de gebeurtenis vaststelt, moet onmiddellijk of zo snel mogelijk de andere Partij op de hoogte brengen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Zodra de oorzaak van de opschorting van hun wederzijdse verplichtingen is verdwenen, stellen de Partijen alles in het werk om zo snel mogelijk de normale uitvoering van hun contractuele verplichtingen te hervatten.

ARTICLE 14 – VERVROEGDE ONTBINDING

14.1 Bij een geval van overmacht

Wanneer het in artikel 13.2 van de Algemene Huurvoorwaarden bedoelde geval van overmacht definitief is geworden of zoveel vertraging veroorzaakt dat het de voortzetting van de huur verhindert, kan een van de Partijen deze Overeenkomst ontbinden door de andere Partij een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen.

De ontbinding gaat van rechtswege in op de datum van de eerste postbezorging van deze brief.

14.2 Niet-nakoming van de Overeenkomst door een van de Partijen

Bij niet-nakoming door een van de Partijen kan de andere Partij deze Overeenkomst te allen tijde door eenvoudige kennisgeving aan de andere Partij ontbinden in de volgende gevallen:

 • voldoende ernstige niet-nakoming door een Partij van een of meer van haar verplichtingen, die definitief is geworden of meer dan acht (8) kalenderdagen aanhoudt;
 • niet-naleving door de Huurder van zijn verplichting om een factuur te betalen gedurende meer dan dertig (30) kalenderdagen vanaf de vervaldatum van de factuur.

De ontbinding van deze Overeenkomst door een van de Partijen is alleen mogelijk na verzending van een ingebrekestelling aan de andere Partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of een andere buitengerechtelijke handeling, met vermelding van de intentie van de auteur om de onderhavige bepaling toe te passen na acht (8) dagen, te rekenen vanaf de verzending van de brief.

Bij vervroegde ontbinding van deze Overeenkomst als gevolg van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van de Huurder is laatstgenoemde de Verhuurder een schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met het totale verschuldigde huurbedrag tot het normale einde van de Overeenkomst, verhoogd met 10%.

14.3 Vraag van de Huurder – verbrekingsbeding

Deze Overeenkomst kan op schriftelijk verzoek van de Huurder worden ontbonden.

In dat geval moet de Huurder de Verhuurder een vergoeding voor vervroegde ontbinding betalen die overeenstemt met het totaalbedrag van de huur die is verschuldigd tot het normale einde van de Overeenkomst.

14.4 Onvoorziene omstandigheden

Overeenkomstig artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de Partijen deze Overeenkomst in onderling overleg ontbinden wanneer zich een verandering van omstandigheden voordoet die onvoorzienbaar was bij het sluiten van de Overeenkomst en die de uitvoering ervan buitensporig bezwarend maakt voor een van de Partijen.

Elke vervroegde ontbinding van de Overeenkomst geeft aanleiding tot de teruggave van het Materieel overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Huurvoorwaarden.

ARTIKEL 15 – OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

Onderhavig contract is “intuitu personae” afgesloten.

De Huurder kan onderhavig contract noch in zijn geheel noch gedeeltelijk, noch gratis noch tegen betaling, aan derden afstaan of overmaken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

ARTIKEL 16 – VERDEELBAARHEID

De nietigheid van een van de bepalingen van deze Overeenkomst leidt niet tot de annulering van de Overeenkomst zelf, tenzij het gaat om een essentiële bepaling die beslissend is voor de goedkeuring van de Partijen en de annulering van die bepaling het algemene evenwicht van deze Overeenkomst in gevaar kan brengen.

In dat laatste geval onderhandelen de Partijen te goeder trouw over een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de geannuleerde bepaling.

ARTIKEL 17 – VARIA

Voor deze Overeenkomst verklaren de Partijen woonplaats te kiezen op hun respectieve maatschappelijke zetel, die in de Offerte wordt vermeld.

Deze Overeenkomst valt onder het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Verhuurder zich bevindt (Franstalige rechtbanken).