ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

Doel van deze algemene voorwaarden

Deze algemene aankoop-, leverings- en onderaannemingsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) regelen de contractuele relaties tussen Tibbloc, een KMO gespecialiseerd in de verhuur van tijdelijke energieoplossingen (hierna “Tibbloc” genoemd) en zijn Externe Dienstverleners en/of onderaannemers (hierna de “Externe Dienstverlener” genoemd). De Algemene Voorwaarden worden uiteengezet in de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een Tibbloc bestelbon of in een contract dat is onderhandeld met de Externe Dienstverlener (in overeenstemming met artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek), hierna de “Bestelling” genoemd. De specifieke voorwaarden van de Bestelling hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden herzien of bijgewerkt door Tibbloc om rekening te houden met wettelijke, regelgevende en operationele ontwikkelingen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd op de Tibbloc website of zijn meegedeeld aan leveranciers en onderaannemers.

bestellen

De Externe Dienstverlener verbindt zich ertoe een bestek op te stellen dat overeenstemt met de behoeften die door TIBBLOC werden geformuleerd. Zodra de offerte door TIBBLOC is geaccepteerd, zal TIBBLOC een Order uitgeven. In bepaalde gevallen kan TIBBLOC een intentieverklaring tot bestelling afgeven alvorens een Bestelling uit te geven. Indien, om redenen die niet te wijten zijn aan en buiten de controle liggen van TIBBLOC, de intentieverklaring tot het plaatsen van een Order niet kan leiden tot het verstrekken van een Order, ziet de Externe Dienstverlener af van enig verhaal of vordering jegens TIBBLOC en kan hij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

De Order bepaalt de voorwaarden waaronder TIBBLOC de Externe Dienstverlener de uitvoering van diensten en/of de levering van leveringen toevertrouwt. De Externe Dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten uit te voeren en/of de leveringen te verrichten met inachtneming van de Order, het contract tussen TIBBLOC en zijn klant, indien van toepassing, en de geldende regelgeving. De Externe Dienstverlener neemt een resultaatsverplichting op zich. Hij verbindt zich er bijgevolg toe te waarborgen dat de uitvoering van de diensten en/of de levering van de leveringen beantwoorden aan de termijnen en technische vereisten, alsook aan de geldende normen en reglementeringen, met name op het vlak van kwaliteit en veiligheid. Alle diensten, zelfs die welke niet uitdrukkelijk gespecificeerd of beschreven zijn in de Opdracht, maar noodzakelijk zijn om de resultaten en doelstellingen van de Opdracht te bereiken, maken integraal deel uit van de verplichtingen van de Externe Dienstverlener.

De Bestelling is rechtsgeldig elektronisch verzonden naar de Externe Dienstverlener. De Bestelling die door de Externe Dienstverlener wordt aanvaard vormt een vaste en definitieve verbintenis van zijn kant en houdt in dat hij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt voor zover deze niet in strijd zijn met de specifieke voorwaarden waarover is onderhandeld. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdracht, wordt deze geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de Externe Dienstverlener binnen vijftien (15) werkdagen na de datum van afgifte. Aanvang van het geheel of een deel van de Bestelling impliceert aanvaarding zonder voorbehoud.

Door de Order te aanvaarden, erkent de Externe Dienstverlener van TIBBLOC alle belangrijke en doorslaggevende informatie te hebben ontvangen, evenals alle antwoorden en informatie op zijn verzoeken om informatie, die hem in staat stellen een verbintenis aan te gaan met volledige kennis van zaken, en in het bijzonder met betrekking tot de kwesties en doelstellingen die voortvloeien uit de Order en/of het hoofdcontract.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, vervangt en annuleert de Bestelling alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die eerder tussen hen in dit verband zijn gesloten en kan alleen worden gewijzigd door een nieuwe overeenkomst of wijziging die schriftelijk tussen de partijen wordt gesloten.

Bij uitdrukkelijke overeenkomst is TIBBLOC vrijgesteld van het verifiëren van de bevoegdheden van de ondertekenaar, die in ieder geval de Externe Dienstverlener bindt.

De partijen kiezen domicilie op het adres dat in de beschikking wordt vermeld.

Prijzen en betaling

De prijzen die zijn overeengekomen voor het verrichten van de diensten en/of het leveren van de leveringen zijn vastgelegd in de Bestelling.

Facturen moeten door de externe dienstverlener worden opgesteld en naar Tibbloc worden gestuurd op het e-mailadres dat in de Bestelling wordt vermeld of, indien dit niet wordt vermeld: facturesfournisseurs@tibbloc.fr, moet de afleveringsbon verplicht bij de factuur worden gevoegd. Betalingen worden door Tibbloc verricht volgens de in de Bestelling beschreven voorwaarden of, bij gebreke daarvan, 45 dagen na het einde van de maand.

Elke vertraging in de betaling zal aanleiding geven tot de toepassing van een interest gelijk aan drie (3) maal de wettelijke interestvoet die van kracht is op de vervaldag, tenzij de Externe Dienstverlener een fout heeft begaan of in gebreke is gebleven. De Leverancier verbindt zich ertoe TIBBLOC een herinnering te sturen per aangetekende brief met ontvangstbewijs. In geval van te late betaling zal een forfaitaire vergoeding van veertig (40) euro voor incassokosten worden toegepast in overeenstemming met de bepalingen van artikel L441-10 van het Franse Wetboek van Koophandel. Wanneer betalingsachterstand het gevolg is van een inbreuk door de externe dienstverlener, kan deze geen achterstandsrente vorderen.

De verplichtingen van de externe dienstverlener

 • Levering / Voltooiing in overeenstemming met de Order

De goederen moeten worden geleverd of de diensten moeten worden uitgevoerd op het door Tibbloc opgegeven adres en binnen de in de Bestelling vermelde termijnen. De Externe Dienstverlener is verantwoordelijk voor het leveren of uitvoeren van de dienst binnen de overeengekomen deadlines en voor het garanderen dat de dienst voldoet aan de overeengekomen technische specificaties, goede engineeringpraktijken en geldende voorschriften.

 • Kwaliteit

De Externe Dienstverlener verplicht zich om goederen en diensten van hoge kwaliteit te leveren, in overeenstemming met de huidige industrienormen en de overeengekomen specificaties. Elk kwaliteitsdefect of niet-conformiteit moet onmiddellijk worden gemeld aan Tibbloc, dat zich het recht voorbehoudt om een passende oplossing te vragen.

 • Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Tibbloc hecht groot belang aan de veiligheid van de diensten die door de externe dienstverlener worden geleverd. Het moet voldoen aan de geldende normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne en in het bijzonder de nodige maatregelen treffen om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. Tibbloc implementeert een veiligheidshandvest met zijn externe dienstverleners

 • Wetgevende, administratieve of regelgevende naleving of kwalificatie vereist afhankelijk van het onderwerp van de Order

In overeenstemming met de geldende regelgeving moet de Externe Dienstverlener alle documenten overleggen die bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn belasting- en socialezekerheidsverplichtingen, en in het bijzonder aan de regelgeving met betrekking tot de strijd tegen zwartwerk. Meer in het algemeen moet de Externe Dienstverlener zich houden aan de arbeidswetgeving in de belangrijkste markt. De Externe Dienstverlener verplicht zich tot naleving van alle regels met betrekking tot respect voor mensenrechten, sociale bescherming, milieubescherming, de bevordering van diversiteit, gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie, evenals alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot internationale sancties, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de strijd tegen fraude en corruptie.

 • De wettelijke garanties die van toepassing zijn afhankelijk van het onderwerp van de Bestelling (perfecte afwerking, goede werking, tegen verborgen gebreken, ….) zijn van kracht.

Niet-nakoming van verplichtingen door de externe dienstverlener

 • Bij niet-levering of niet-uitvoering worden de volgende boetes voor niet-uitvoering toegepast

In geval van vertraging of niet-naleving behoudt Tibbloc zich het recht voor om de volgende maatregelen te nemen:

 1. Weigering van levering: Tibbloc kan weigeren goederen of diensten te accepteren die niet conform zijn of te laat worden geleverd.
 2. Schadeclaim: Tibbloc kan een schadevergoeding eisen voor elk verlies dat wordt geleden als gevolg van de vertraging of niet-conformiteit van de levering.
 3. Beëindiging van het contract: Tibbloc kan de bestelling beëindigen in geval van herhaaldelijke niet-naleving van de leveringstermijnen of de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten.
 4. Zoeken naar een alternatieve oplossing: Tibbloc kan een alternatieve oplossing zoeken bij andere leveranciers of onderaannemers om aan zijn behoeften te voldoen.
 5. In geval van vertraging behoudt Tibbloc zich het recht voor om boetes op te leggen aan de externe dienstverlener. Boetes voor te late betaling zijn vastgesteld op 1% van het totale bedrag van de bestelling exclusief btw per kalenderdag vertraging, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Alle gevolgen van deze vertraging of verzuim zullen worden gedragen door de in gebreke blijvende Dienstverlener.
 • Storing/waarschuwingsprocedure externe dienstverlener

TIBBLOC zal de Externe Dienstverlener per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in gebreke stellen om de gebreken te verhelpen en in het algemeen zijn contractuele verplichtingen na te komen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen of een andere termijn die in de ingebrekestelling is vermeld. Indien de Externe Dienstverlener geen gevolg geeft aan deze ingebrekestelling, mag TIBBLOC de niet nagekomen contractuele verplichtingen zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een bedrijf van haar keuze. De kosten die voortvloeien uit de tussenkomst van de externe dienstverlener of het nieuw aangestelde bedrijf worden gedragen door de in gebreke blijvende externe dienstverlener, hetzij in termen van prijs of tijd. De omvang of herhaling van gebreken en/of niet nagekomen verplichtingen kan leiden tot beëindiging onder de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden. In alle gevallen draagt de Externe Dienstverlener alle gevolgen van zijn falen en zal hij TIBBLOC vergoeden voor alle geleden schade.

Aansprakelijkheid / Verzekering De Externe Dienstverlener is aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht tijdens de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Bestelling en vrijwaart TIBBLOC tegen alle verhaal en vorderingen die in dit verband tegen hem worden ingesteld, zolang TIBBLOC aansprakelijk kan worden gesteld. De Externe Dienstverlener draagt zelf zorg voor de bewaring en bescherming van zijn apparatuur, materialen, installaties, werken, uitrusting (ook als deze geheel of gedeeltelijk door TIBBLOC zijn betaald) en die welke hem door TIBBLOC of de eindklant ter beschikking zijn gesteld. Hij alleen is er verantwoordelijk voor tot het aanvaard is door TIBBLOC en/of de eindklant. Dientengevolge zal hij als enige verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade, diefstal of vernieling en zal hij verantwoordelijk zijn voor eventuele noodzakelijke reparaties of vervangingen. De Externe Dienstverlener verbindt zich ertoe om op eigen kosten alle nodige verzekeringen af te sluiten om de aansprakelijkheden te dekken die hij oploopt ten gevolge van de uitvoering van de Bestelling, voor alle lichamelijke letsels, materiële schade en gevolgschade. Op verzoek van TIBBLOC zal de Externe Dienstverlener haar de vereiste verzekeringsbewijzen toesturen.

Aanvaarding van uitbestede diensten :

Tibbloc accepteert uitbestede diensten om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de gespecificeerde eisen. Acceptatie kan voorwaardelijk of definitief zijn, afhankelijk van de criteria en deadlines die in het contract zijn vastgelegd.

Vertrouwelijkheid en RGPD

 • Alle documenten of informatie die door TIBBLOC aan de Externe Dienstverlener worden verstrekt voor de uitvoering van de Order, of die tijdens de uitvoering van de Order worden verstrekt, of die door de Externe Dienstverlener worden geproduceerd, zijn strikt vertrouwelijk. De Externe Dienstverlener verbindt zich ertoe deze niet te gebruiken anders dan voor de doeleinden van de Opdracht. De Externe Dienstverlener verbindt zich ertoe om deze geheimhoudingsplicht na te leven en op te leggen aan de leden van zijn personeel en ook aan zijn eigen onderaannemers en eventuele leveranciers voor de volledige duur van de Opdracht en, tenzij anders gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden, ten minste gedurende vijf (5) jaar vanaf de vervaldatum om welke reden dan ook, tenzij een andere periode wordt opgelegd door de eindklant. De Externe Dienstverlener is echter niet aansprakelijk voor de openbaarmaking van informatie als deze openbaar is of rechtmatig uit andere bronnen is verkregen.
 • In het geval persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Bestelling (de “Verwerking”), verbinden TIBBLOC en de Externe Dienstverlener zich ertoe hun verplichtingen na te leven in het kader van de geldende regelgeving en, in het bijzonder, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”). Elke partij is verantwoordelijk voor de Verwerking die zij alleen uitvoert.

Intellectueel eigendom

De prijs van de Bestelling omvat de verwerving van alle intellectuele eigendomsrechten op alle elementen die deel uitmaken van de resultaten van de dienst en/of levering waarop de Bestelling betrekking heeft. Dientengevolge draagt de Externe Dienstverlener, en garandeert de overdracht door eventuele onderaannemers en leveranciers, op exclusieve basis aan TIBBLOC, alle rechten om deze specifieke elementen te gebruiken, in het bijzonder de rechten van reproductie, representatie, vertaling, aanpassing en marketing, op alle media en voor alle manieren van gebruik. De Externe Dienstverlener doet uitdrukkelijk afstand van de voornoemde rechten en enkel TIBBLOC is gemachtigd om deze rechten uit te oefenen. Deze overdracht wordt gedaan voor de duur van de intellectuele eigendomsrechten, in alle landen en in alle talen. Deze overdracht van intellectueel eigendom vindt plaats naarmate de diensten worden uitgevoerd of de levering plaatsvindt.

De Externe Dienstverlener verbindt zich ertoe geen enkel intellectueel eigendomsrecht te deponeren en/of te registreren. (i) met betrekking tot enig item of enige informatie die TIBBLOC aan haar ter beschikking stelt, of (ii) die zij heeft gecreëerd als onderdeel van of in verband met de Order.

De Externe Dienstverlener vrijwaart TIBBLOC tegen elke vordering of actie ingesteld door een derde wegens inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe elke schadevergoeding aan deze derde te betalen zodat TIBBLOC niet kan worden gedagvaard, noch de diensten en/of leveringen kunnen worden vertraagd en/of onderbroken. De Externe Dienstverlener zal TIBBLOC vrijwaren voor alle gevolgen van deze vordering of actie ingesteld tijdens of na de uitvoering van de Order.

De Externe Dienstverlener garandeert dat op de goederen geen industriële of artistieke eigendomsrechten rusten (patenten, handelsmerken, tekeningen en modellen) en dat foto’s van de goederen gereproduceerd mogen worden op elk medium, inclusief het internet, tenzij de Externe Dienstverlener anders beslist per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Annulering

 • Zonder fout van de Externe Dienstverlener: De Order kan van rechtswege door TIBBLOC geheel of gedeeltelijk worden opgezegd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, zonder betaling van schadevergoeding. Binnen deze opzegtermijn verplicht de Externe Dienstverlener zich tot het overleggen van alle documenten en informatie die vereist kunnen zijn, welke verplichtingen een voorwaarde zijn voor de betaling van de uitgegeven facturen.
 • In geval van fout of in gebreke blijven van de Externe Dienstverlener: TIBBLOC mag de Order geheel of gedeeltelijk beëindigen ten nadele van de Externe Dienstverlener in geval deze laatste zijn verplichtingen niet nakomt, en in het bijzonder in de volgende gevallen: (a) in geval van ernstige of herhaalde niet-nakoming van een van zijn contractuele verplichtingen waarvoor een ingebrekestelling is verstuurd die vijf (5) werkdagen of een andere in de ingebrekestelling vermelde termijn zonder gevolg is gebleven; (b) in geval van bedrog of een ernstige overtreding (met name op het gebied van veiligheid) die zonder voorafgaande ingebrekestelling naar behoren is vastgesteld. De schadelijke gevolgen die voortvloeien uit de opzegging, met name de financiële gevolgen van het plaatsen van een nieuwe bestelling bij een andere leverancier, het herstel van schade of gebreken met betrekking tot de diensten en/of leveringen, boetes of schadevergoedingen die ten laste van TIBBLOC kunnen komen, zijn ten laste van de Externe Dienstverlener.

Diverse

 • De Externe Dienstverlener verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan alle controles met betrekking tot de uitvoering van zijn verplichtingen. In het bijzonder geeft hij/zij TIBBLOC vrije toegang tot zijn/haar lokalen zodat TIBBLOC op elk moment de voortgang van de diensten/leveringen die onder de Bestelling vallen kan controleren.
 • Als een clausule hierin onwettig, nietig of ongeldig wordt verklaard krachtens een wet, voorschrift of definitieve beslissing van een bevoegde Franse rechtbank, zal deze clausule als ongeschreven worden beschouwd. De andere bepalingen blijven volledig van kracht, met dien verstande dat de partijen in onderling overleg kunnen overeenkomen de ongeldige bepaling(en) te vervangen door een amendement, zonder evenwel de algemene economie en het algemene evenwicht van de Orde te verstoren.
 • Geen enkele tolerantie of passiviteit van een van de partijen zal worden uitgelegd als een verklaring van afstand van haar rechten onder de Order.
 • Aangezien de Bestelling intuïtu personae wordt afgesloten met de Externe Dienstverlener, zal deze laatste zich ervan onthouden om, op welke manier dan ook, en in het bijzonder in de vorm van overdracht of management lease van zijn bedrijf, inbreng in een vennootschap of, indien van toepassing, overdracht van effecten of verandering van controle, de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien over te dragen of over te dragen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van TIBBLOC. Bovendien zal de Externe Dienstverlener zich ervan onthouden om de Order geheel of gedeeltelijk uit te besteden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TIBBLOC.
 • Het is de Externe Dienstverlener verboden de handelsmerken, namen of logo’s van TIBBLOC te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIBBLOC.
 • De Externe Dienstverlener zorgt ervoor dat hij zijn klantenportefeuille verbreedt om elke situatie van economische afhankelijkheid van TIBBLOC te vermijden. Op verzoek van laatstgenoemde verplicht de Externe Dienstverlener zich om eventuele bewijsstukken te verstrekken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De wet die van toepassing is op deze overeenkomst is de Franse wet. De toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of voortzetting van de Algemene Voorwaarden en de Bestelling is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Lyon bevoegd, zelfs in het geval van een geschil met een derde partij of meerdere verweerders.